Składki na Fundusz Pracy

fundusz pracy

Znany nam obecnie Fundusz Pracy działa od 1990 roku, a celem jego powstania była promocja zatrudniania, aktywizacja zawodowa i redukcja negatywnych skutków bezrobocia. Zgromadzone we funduszu pieniądze pochodzą przede wszystkim ze składek, które z kolei pobiera ZUS. Owe środki wykorzystywane są przez osoby poszukujące zatrudnienia. Kto więc i za kogo płaci składki na Fundusz Pracy?

Kto zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy musząc płacić oczywiście pracodawcy oraz jednostki organizacyjne, które pozostają w stosunku pracy/służbowym. Dotyczy to także jednostek wykonujących pracę nakładczą, umowy agencyjne/zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. Składki na Fundusz Pracy opłacane są również przez osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności/tymczasowego aresztowania, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne z tytułu przebywania na urlopie górniczym, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze niespełniający warunków do nabycia prawa do emerytury/renty inwalidzkiej.

Kto jest zwolniony z opłacania składek na FP?

Pracodawcy niezatrudniający pracowników nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z obowiązku tego zwolnieni są także pracodawcy będący duchownymi, pobierający zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej/zasiłek opiekuńczy/świadczenia pielęgnacyjne/świadczenia rodzinne/zasiłek rodzinny. Płatnik nie opłaca składek na FP również wtedy, gdy jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, przebywa na urlopie wychowawczym, pobiera zasiłek macierzyński, świadczy pracę na podstawie umowy uaktywniającej, sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, pobiera zasiłek dla opiekuna, jest żołnierzem niezawodowym w służbie czynnej. Nie opłaca się także składek za pracowników o znacznym czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy zostali zatrudnieni przez Przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach, Zakłady aktywności zawodowej.

Składek nie opłaca się również przez okres 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Przez rok od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, składek nie płacą także pracownicy mający ukończone 50 lat i na miesiąc przez zatrudnieniem byli zarejestrowani w UP oraz osoby bezrobotne poniżej 30 lat.

Jeden komentarz do „Składki na Fundusz Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *